[TikTok Korea] Meet the Team (Part 1)


Meet the TikTok Korea Team! How do they feel about #LifeAtTikTok? #틱톡 코리아 인터뷰